Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ElviraClement.com , zoals deze beschikbaar is gesteld door Huisdiertekening.nl . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Identiteit van de ondernemer

Adresgegevens
Huisdiertekening.nl
Eemplein 78
3812 EA, Amersfoort
Nederland

Bereikbaarheid

Mailen: contact@huisdiertekening.nl
Langskomen:
Eemplein 78
3812 EA, Amersfoort
Nederland

Website: https://www.huisdiertekening.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 9 uur tot 19 uur


Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huisdiertekening.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ElviraClement.Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, wordt gestreven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Huisdiertekening.nl te mogen claimen of te veronderstellen.


Huisdiertekening.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Huisdiertekening.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.Maatwerk producten

Een tekening valt onder een maatwerkproduct, wanneer de tekening door u is aangevraagd en u foto's toestuurd van het dier dat getekend moet worden.

Bestaande tekeningen die op de webshop verkocht worden, vallen niet onder maatwerk Als u een huisdiertekening besteld krijgt u op meerdere momenten van Huisdiertekening foto's toe gestuurd van het proces van de tekening. Dit zijn controle momenten waarin u kleine wijzigingen kunt aangeven aan de tekening. Wanneer u akkoord gaat met de tekening, wordt de tekening verzonden. Wanneer er akkoord is gegaan met de uiteindelijke tekening, kan de tekening niet meer retour worden gedaan en dient het volledig bedrag van de factuur te worden betaald.Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Huisdiertekening.nl op deze pagina.Offertes, prijzen, betalingen en facturatie

Alle offertes en prijsopgaven door Huisdiertekening.nl zijn geheel vrijblijvend. Huisdiertekening.nl is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

Alle prijzen op de website worden uitgedrukt in Euro en zijn altijd inclusief BTW. De prijs die wordt gefactureerd is de prijs die vooraf is afgesproken, eventueel vermeerderd met de kosten voor meerwerk waar de klant zijn schriftelijke toestemming voor gegeven heeft.

In verband met de digitale toezending van de factuur is de klant verplicht tot het verstrekken van een goed werkend e-mailadres te verstrekken. Indien de klant nalatig blijft de betaling te voldoen, dan kan Huisdiertekening.nl, zonder verplicht te zijn tot nadere kennisgeving, besluiten de vordering ter incasso uit handen te geven. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor de rekening van de klant.Annulering

Annuleert de klant de opdracht na het geven van akkoord dan is de klant verplicht het volledige bedrag dat in de offerte staat te voldoen. Neem voor het annuleren altijd eerst contact op om te overleggen of er een mogelijkheid is om de opdracht toch tot tevredenheid uit te voeren.Leveringsvoorwaarden en levertijd

De klant krijgt in de ontwikkelfase de gelegenheid om op- en aanmerkingen te maken, dan wel wijzigingen voor te stellen, tenzij iets anders schriftelijk is overeengekomen. De door de klant opgegeven wijzigingen mogen niet van zulke aard zijn dat hiermee eigenlijk een nieuwe opdracht ontstaat. Onder wijzigingen wordt dan ook verstaan: kleine aanpassingen binnen de bestaande opdracht. Op- en aanmerkingen en wijzigingsvoorstellen die na de feedbackronde worden aangedragen kunnen als meerwerk gezien worden en kunnen slechts worden meegenomen indien de klant schriftelijk akkoord is gegaan met het meerwerk en de daarvoor afgesproken vergoeding. Gemiddeld wordt er naar gestreven door Huisdiertekening.nl om custom designs binnen twee weken te hebben afgerond, indien duidelijk is dat deze tijdsduur niet kan worden behaald wordt u hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.Overmacht

Het zou kunnen voorkomen dat Huisdiertekening.nl door overmacht een opdracht niet kan uitvoeren. Mocht dat zo zijn dan krijgt u als klant daarvoor geen factuur. Echter, omdat het overmacht betreft is Huisdiertekening.nl ook niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het niet kunnen uitvoeren van de opdracht. In geval van een overmachtsituatie zal met u worden overlegt hoe in gezamenlijk overleg tot een voor beide partijen bevredigende oplossing kan worden komen.


Klachten

Heeft u een klacht? Dat is natuurlijk erg vervelend. Meldt uw klacht per direct bij voorkeur per email (contact@huisdiertekening.nl), waarbij de klacht zoduidelijk mogelijk omschreven wordt. Er wordt door Huisdiertekening.nl alles in het werk gesteld om in onderling overleg tot een oplossing te komen en de klacht te verhelpen. Klachten over geleverde werken kunnen tot 14 dagen na levering worden gemeld. Hierna vervalt het recht op reclamatie.